Odstoupení od kupní smlouvy (vzor)

Provozovatel (adresát): Leoš Zemánek – Modelarskysvet.cz, Sokolská 425, 67963 Velké Opatovice, IČ: 74581244, zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Boskovice. 

Poštovní a korespondenční adresa: Leoš Zemánek, Sokolská 425, 67963 Velké Opatovice.

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od kupní smlouvy číslo: ........................................ (číslo kupní smlouvy = číslo objednávky) *)

  1. zcela (vracíte veškeré zboží, které jste na základě výše uvedené kupní smlouvy získal(a) (*)
  2. částečně (vracíte jen zboží specifikované níže): (*)

 

doplňte podle kupní smlouvy:

kód zboží: ........................................*)

název zboží:....................................................................................*)

počet kusů: ......................................*)

 

 

kód zboží: ........................................*)

název zboží:....................................................................................*)

počet kusů: ......................................*)

 

 

kód zboží: ........................................*)

název zboží:....................................................................................*)

počet kusů: ......................................*)

 

 

 

Datum objednání: __.__.____ *)/datum obdržení: __.__.____ *)

Číslo prodejního dokladu: ...................................................*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: *)

Jméno: ...........................................................................

Příjmení: .........................................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: *)

Ulice a č.p./orientační: ............................................................................

Město: ...................................................................................................

PSČ: ........................

Číslo účtu pro vrácení peněz:........................................................................./..................

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: .................................................................................... 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:__.__.____ *)

 

(*) Nehodící se škrtněte

*)  Údaje doplňte.

 

Poučení:

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je třeba odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.